Linda Shamma public art

botkyrka_shamma_10
Linda Shamma has installed her adjusted piece for Vreta pre school, Botkyrka. Thanks Linda. MORE